जबाबदार

फुलांना शोषत तर फुलपाखरूही,
वेडा भ्रमर तो आवाज करतो…

आपणही कसे ना,
फक्त त्यालाच जबाबदार धरतो…

© अमर

Paisa

फक्त पैशानेच शहाणपण येत,
की मग शहाण्यांच्याच पायाशी खेळतो पैसा….
काहीच कळत नाही, या जगात,
पैसा आणि शहाणपण यांचा नक्की संबंध कसा….
– अमर ढेंबरे

Paisa

स्वप्ने तुटण्याचे भास झाले की….

कधी स्वप्ने तुटण्याचे भास झाले की,
मनात भावनांचा गलका होतो…

शांतच राहायचं असत मला,
पण माझा चेहरा,
नेमका त्याचवेळी बोलका होतो…

– अमर ढेंबरे