जबाबदार

फुलांना शोषत तर फुलपाखरूही,
वेडा भ्रमर तो आवाज करतो…

आपणही कसे ना,
फक्त त्यालाच जबाबदार धरतो…

© अमर